Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

De provincie West-Vlaanderen hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de privacywet betekent een verwijzing naar de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze privacyverklaring wil de provincie West-Vlaanderen u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door de provincie West-Vlaanderen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op deze website.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.luchtfoto1914-1918.be is een initiatief van:

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Erfgoed
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
België
Btw-nummer: BE0207.725.696
E-mail: luchtfoto1914-1918@west-vlaanderen.be
Telefoon: 050 40 32 57

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De provincie West-Vlaanderen verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door de provincie West-Vlaanderen:

Provincie West-Vlaanderen is een organisatie die zich situeert op het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. Wij streven er naar om op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. Dit betekent dat wij ons inzetten voor de bovenlokale taakbehartiging en voor ondersteunende taken op verzoek van andere overheden. Daarnaast nemen wij initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

Om onze opdrachten te kunnen uitvoeren verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens:

·          identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail;

·          elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies;

Deze gegevens komen bij ons terecht:

·          omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd;

·          omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt;

·          omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners).

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek en beleidsondersteuning, maar deze gegevens zijn ofwel gepseudonimiseerd door een derde partij, ofwel anoniem. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel:

·          jouw toestemming;

·          een contract dat we onderling afsluiten;

·          een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen;

·          een taak die we als overheid moeten uitvoeren in het kader van algemeen belang of openbaar gezag;

·          in uitzonderlijke gevallen omwille van gerechtvaardigd belang.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerkingen vind je bij de beschrijving van de verwerkingen.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De provincie West-Vlaanderen verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

·         U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

·         Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening

  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de website www.luchtfoto1914-1918.be worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website www.luchtfoto1914-1918.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan de provincie West-Vlaanderen en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt de provincie West-Vlaanderen zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen de provincie West-Vlaanderen.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. De provincie West-Vlaanderen heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

Als u de website www.luchtfoto1914-1918.be wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

De provincie West-Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

·         Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verwerkt.

·         Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal de provincie West-Vlaanderen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van de provincie West-Vlaanderen uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer de provincie West-Vlaanderen uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal de provincie West-Vlaanderen hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar luchtfoto1914-1918@west-vlaanderen.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan de provincie West-Vlaanderen. De provincie West-Vlaanderen zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.
U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

·         Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

·         Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; 

·         Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

·         Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt; 

  • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De provincie West-Vlaanderen beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

·         Gedurende de periode die de provincie West-Vlaanderen nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; 

·         Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; 

·         Wanneer de provincie West-Vlaanderen de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

  • Gedurende de periode die de provincie West-Vlaanderen nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De provincie West-Vlaanderen staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de provincie West-Vlaanderen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.
Indien gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal de provincie West-Vlaanderen hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar luchtfoto1914-1918@west-vlaanderen.be

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan de provincie West-Vlaanderen verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.
Indien gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal de provincie West-Vlaanderen hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar luchtfoto1914-1918@west-vlaanderen.be.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door de provincie West-Vlaanderen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.
Indien gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal de provincie West-Vlaanderen hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar luchtfoto1914-1918@west-vlaanderen.be